Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 794

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

31.03.2017

Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Więcej pieniędzy dla strażaków ochotników w 2017 roku

MSWiA zwiększa środki finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W 2017 roku dla jednostek OSP przeznaczono ponad 124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania dotacji, tak aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. Chcemy przede wszystkim zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych.

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się wypowiedzi sugerujące, że MSWiA odbiera pieniądze OSP, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Jako wiceminister spraw wewnętrznych  i administracji nadzorujący Straż Pożarną mam obowiązek zareagować na tego typu insynuacje.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych stanowią bardzo istotne ogniwo Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Ilekroć jest taka potrzeba, strażacy ochotnicy pracują ramię w ramię ze swoimi kolegami z Państwowej Straży Pożarnej. Polacy mogą liczyć na OSP. Strażacy ochotnicy pomagają ofiarom wypadków drogowych, pożarów, klęsk żywiołowych i katastrof bez względu na okoliczności. Dlatego właśnie strażacy, zarówno funkcjonariusze, jak i ochotnicy, od lat cieszą się najwyższym zaufaniem społecznym.

W 2016 roku OSP otrzymały 109 mln zł, w 2017 roku otrzymają 124 mln zł

W przestrzeni publicznej pojawiły się w ostatnim czasie wypowiedzi, jakoby MSWiA odbierało pieniądze Ochotniczy Strażom Pożarnym. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla OSP.

W 2015 roku państwowa dotacja dla jednostek OSP wynosiła 32,5 mln zł i taka kwotę odchodząca koalicja PO-PSL zaplanowała w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Zwiększyliśmy ją do 36 mln, a więc o 3,5 mln zł. Z kolei kwota dotacji przeznaczona na 2017 roku to 43 mln zł – to aż o 7 mln więcej niż w roku poprzednim.

Dodatkowe środki otrzymały również te jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. W 2015 roku i 2016 roku MSWiA przekazało im po 73 mln zł dotacji.

W 2017 roku kwota ta wzrosła o ponad 8 mln zł do poziomu 81,1 mln zł.

Podsumowując – w 2016 roku Ochotnicze Straże Pożarne otrzymały zwiększoną w stosunku do roku poprzedniego kwotę 109 mln zł, natomiast w 2017 roku dotacja wzrosła o 15 mln zł – do ponad 124 mln zł. Możemy powiedzieć o ponad 13-procentowym wzroście dotacji tylko w ciągu jednego roku.

Nowe  - bardziej optymalne zasady przyznawania dotacji dla OSP

W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowe zasady przyznawania dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Naszym celem było zapewnienie bardziej optymalnego i transparentnego podziału środków finansowych na poszczególne województwa, stosownie do liczby jednostek OSP.

Zależało nam, aby propozycje mogli zgłaszać strażacy z poszczególnych jednostek OSP i wstępnie uzgadniać je już na poziomie powiatu, gdyż to tam istniej najlepsze rozeznanie potrzeb w konkretnym rejonie działania.

Zgodnie z nowymi zasadami, w 2016 roku Komendant Główny PSP podzielił środki na poszczególne województwa. Były to pieniądze na wydatki bieżące i majątkowe. Podział wydatków majątkowych został dokonany proporcjonalnie do liczby powiatów w województwie, natomiast wydatków bieżących proporcjonalnie do liczby OSP w województwie.

Komendanci miejscowi i powiatowi PSP w porozumieniu z właściwymi terytorialnie powiatowymi zarządami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP określili zapotrzebowanie strażaków ze swojego regionu i przekazali do komendantów wojewódzkich PSP, którzy z kolei, w porozumieniu z zarządami wojewódzkimi ZOSP RP dokonali podziału środków na poszczególne powiaty. Zapewnia to nadzór zarówno ze strony Związku, jak i ze strony komendanta powiatowego PSP nad wyposażeniem jednostek OSP i ich właściwym przygotowaniem do działań ratowniczych.

Lista sprzętu zakupionego w ramach dotacji w 2016 roku została uzgodniona i zatwierdzona z Zarządem Głównym Związku OSP RP na spotkaniu , które odbyło się w MSWiA. Uczestniczyli w nim także prezesi zarządów wojewódzkich ZOSP RP. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podpisał z jednostkami OSP ponad 5,2 tys. umów na łączną kwotę 36 mln zł. Pieniądze te zostały racjonalnie spożytkowane.

Nowe rozwiązania przyniosły wiele korzyści. Podpisanie umowy i przekazanie środków finansowych poprzedzało rozeznanie potrzeb każdej z jednostek OSP starających się o przyznanie dotacji. Ścisła współpraca pomiędzy PSP a OSP pozwala na zakupy sprzętu zgodnie z potrzebami w poszczególnych powiatach.

Stanowczo podkreślam więc,że nikt nie odbierał pieniędzy Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Zmienił się jedynie sposób ich przekazywania i rozliczania. Natomiast samych pieniędzy przekazaliśmy w 2016 roku więcej niż w 2015 roku, czyli za rządów koalicji PO-PSL. Z informacji, jakie wpływają do MSWiA, wynika, że nowe rozwiązania zostały bardzo dobrze przyjęte w jednostkach OSP.

„Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”

Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach „Program...” w ciągu 4 lat przewidziano dofinansowanie w kwocie 501 mln 400 tys. zł, w tym dla jednostek w KSRG – 335 mln 800 tys. zł i dla pozostałych jednostek 165 mln 600 tys. zł. W ramach tych kwot już w 2017 roku zostaną dofinansowane zakupy dla OSP m. in. sprzętu transportowego (64 mln 810 tys. zł), uzbrojenia i techniki specjalnej ( 14 mln 850 tys. zł), sprzętu informatyki i łączności (780 tys. zł), wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków (11 mln 962 tys. zł) oraz remonty i modernizacje obiektów w kwocie 28 mln 708 tys. zł.

Koncentrujemy się na zakupie nowoczesnego wyposażenia osobistego dla strażaków

Ponad 4,6 ubrań specjalnych, ponad 7 tys. par specjalistycznego obuwia, ponad 6 tys. rękawic specjalnych, prawie 3 tys. hełmów, 1,1 tys. radiotelefonów, prawie 400 sygnalizatorów bezruch, 382 aparaty powietrzne – te liczby mówią same za siebie. To sprzęt wyposażenia osobistego i środki ochrony indywidualnej, które tylko w ubiegłym roku zostały zakupione przez jednostki OSP  z udziałem dotacji z MSWiA. Przypominam, że ratownik, aby móc skutecznie nieść pomoc poszkodowanym, sam musi być odpowiednio zabezpieczony. Stad nasza szczególna troska o wyposażenie osobiste strażaków ochotników.

Stanowczo dementuje słowa, które pojawiają się w niektórych materiałach prasowych, jakoby „strażakom ochotnikom nie należy się mundur”. , Wręcz przeciwnie. Jak pokazują dane, z dotacji MSWiA zakupiono w ubiegłym roku tysiące sztuk umundurowania specjalnego, obuwia, hełmów, rękawic niezbędnych dla strażaków ochotników do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Działamy zgodnie z zasadą, że pieniądze podatników w pierwszej kolejności powinny zostać przeznaczone właśnie na „wyposażenie bojowe” strażaków.

Przypominam,że zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej to gmina ma obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP. Dlatego środki z budżetu państwa będą w pierwszej kolejności przeznaczane na umundurowanie wykorzystane w akcjach ratowniczych. Nie może być tak, że w jednym miejscu w Polsce w OSP kupowane są mundury wyjściowe, podczas gdy w innym miejscu strażakom brakuje nowoczesnego umundurowania do akcji ratowniczo-gaśniczych. Dla nas przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo strażaków podczas działań, dlatego dalej będziemy inwestowali w ten rodzaj umundurowania.

Nowe samochody ratowniczo-gaśnicze i sprzęt

Ze środków przeznaczonych z dotacji kupowane są również samochody pożarnicze dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W ubiegłym roku zakupiono 171 samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponad 2/3 z tych pojazdów stanowiły średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze. Zmniejszenie liczby zakupionych lekkich samochodów pożarniczych wynika z ich parametrów techniczno - taktycznych, które nie maja szerokiego zastosowania w działaniach ratowniczych. Dotowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych jest dużo bardziej praktyczne z punktu widzenia prowadzenia działań ratowniczych.

Poza tym w ubiegłym roku zakupiono nowy sprzęt dla strażaków ochotników, w tym m. in. kilka tysięcy węży strażackich różnego typu, 157 agregatów prądotwórczych, 175 pomp do wody zanieczyszczonej, prawie 100 pił do betonu, ponad 370 drabin strażackich, 160 zestawów ratownictwa medycznego oraz 35 sztuk narzędzi hydraulicznych.

OSP nadal będą otrzymywały środki finansowe od firm ubezpieczeniowych

Chciałem również jednocześnie odnieść się do zarzutów rzekomego odebrania strażakom ochotnikom pieniędzy pochodzących od ubezpieczycieli. Zapewniam, że Ochotnicze Straże Pożarne nadal będą otrzymywały środki pochodzące z firm ubezpieczeniowych z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową. W poselskim projekcie nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej planowana jest jedynie zmiana sposobu rozdziału tych środków.

Projektowane zmiany zakładają, że to Komendant Główny PSP, jako odpowiedzialny za organizację ochrony przeciwpożarowej w skali całego kraju, otrzymywałby środki z firm ubezpieczeniowych. Jednak miałby obowiązek ustawowy takiego ich podziału, aby 50 proc. kwoty otrzymywała Państwa Straż Pożarna wraz z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, m. in. Zakładowymi Strażami Pożarnymi. Natomiast drugi 50 proc. kwoty otrzymywałyby Ochotnicze Straże Pożarne. Tak więc uspokajam – pod względem finansowym nic się nie zmieni, nadal połowa środków od ubezpieczycieli będzie trafiała na potrzeby strażaków ochotników.

W mojej ocenie zmiana ta pozytywnie wpłynie na poziom ochrony przeciwpożarowej. Będzie sprzyjała podejmowaniu racjonalnych decyzji w sprawie zakupu wyposażenia służącego ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.

Strażacy ochotnicy dbali o bezpieczeństwo pielgrzymów podczas ŚDM

Kilka miesięcy temu Polska gościła setki tysięcy pielgrzymów podczas Światowych Dni Młodzieży. To między innymi dzięki wysiłkowi i poświęceniu strażaków ochotników udało się na wysokim poziomie zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ŚDM, zarówno w Krakowie, jak i w poszczególnych diecezjach. Na własne oczy widziałem profesjonalnych i zaangażowanych w wykonywanie swoich obowiązków strażaków – zarówno z PSP, jak i z OSP. Szczególne wrażenie robił fakt, że byli oni zawsze uśmiechnięci i pomocni pielgrzymom w każdej sprawie, w której się do nich zwrócono.

Korzystając z okazji jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim ratownikom z OSP zaangażowanym w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży. W działaniach zabezpieczających ŚDM w okresie od 26 lipca do 1 sierpnia tylko na terenie województwa małopolskiego brało udział łącznie 2,2 tys. strażaków ochotników. Udział jednostek OSP z województwa małopolskiego w zabezpieczeniu ŚDM został uregulowany stosownym rozliczeniem finansowym ze strony wojewody.

Więcej środków dla OSP w tym roku

Jeszcze raz przypominam, że w tym roku na dotacje dla Ochrony Straży Pożarnych przeznaczymy 124 mln zł. W tej kwocie znajdują się środki finansowe dla OSP w wysokości 43 mln zł oraz środki dla jednostki OSP, które są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości ponad 81 mln zł.

Jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. Kupimy nowy sprzęt ratowniczy i nowoczesne środki ochrony indywidualnej dla strażaków ochotników, tak aby mogli oni, wspólnie ze służbami podległymi MSWiA, nadal skutecznie dbać o bezpieczeństwo Polaków.

 

Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.