Logo Gmina Nowe Miasto

News

Ogłoszenie - konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w roku 2016.

13.01.2016

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

ogłasza otwarty konkurs

na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
i sportu na terenie gminy Nowe Miasto nad Pilicą w roku 2016.

 

Rodzaj zadania – upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej oraz promocja regionu: piłka nożna – prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych uczestniczących
we współzawodnictwie sportowym.

Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji (do 130.000,00 zł, słownie: sto trzydzieści tysięcy zł) na dofinansowanie realizacji zadania.

Pisemną ofertę zawierającą wszystkie dane, o których mowa w art. 14 ustawy cytowanej na wstępie i w/g wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu składającego ofertę wraz z określeniem zadania w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą Pl. O.H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą (p. 11) lub przesłać na podany adres w terminie do 3 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu).

Oferty niespełniające wymogów konkursowych, jak również pochodzące od podmiotów nieuprawnionych, podlegają odrzuceniu. Rozpatrzenie i wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert. Oferty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

O wynikach oferent zostanie poinformowany pisemnie. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
W roku 2015 Gmina Nowe Miasto nad Pilicą przekazała na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 w/w ustawy kwotę 110.000,00 zł.

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy

Opracowała: Agnieszka Łuczak

 

Plik do pobrania:

konkurs_na_realizację_zadania_publicznego-_sport.pdf

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        9.00-17.00
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.