Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1576

Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej

21.12.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j. t. z. zm.).

Zwołuję

sesję Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) o godz. 900w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą /sala konferencyjna/.

Proponowany porządek obrad:

1. Przedstawienie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

3. Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą za okres międzysesyjny.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018 - 2032.  

c) ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 – 2032 oraz uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2019.

- odczytanie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 – 2032 wraz z uzasadnieniem.

- odczytanie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- odczytanie opinii Komisji Gopodarczo – Budżetowej dotyczącej projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 – 2032 oraz Uchwały Budżetowej na rok 2019.

- stanowisko Burmistrza dotyczące poprawek oraz ich przegłosowanie.

- dyskusja.

- głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 – 2023.

- głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej na 2019 rok.

e) zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

f) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

g) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu,, na lata 2019 -2023.

h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świqadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek

w szkole i w domu,, na lata 2019-2023.

i) określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu,, na lata 2019-2023.

j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok.

k) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Nowe Miasto nad Pilicą na 2019 rok.

l) rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku punlicznego na rok 2019.

ł) przyjecia ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023.

m) zmiany Uchwały Nr XLVIII/304/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą.

n) trybu udzielania i rozliczania dla niepublicznych przedszkoli przedszkoli lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

o) zmiany uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.

p) przejęcia od Powiatu Grójeckiego odpłatnego wykonywania zadaania publicznego w postaci zarządcy ulic powiatowych na terenie miasta Nowe Miasto nad Pilicą
w roku 2019.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                         w Nowym Mieście nad Pilicą

                                                                                              /-/mgr Tomasz Pietrucha

 

Projekty uchwał:

 

projekt_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwały_budżetowej_na_2018_rok.docx

Załącznik_Nr_1.pdf

Załącznik_Nr_2.pdf

Załącznik_Nr_3.pdf

Załącznik_Nr_4_.doc

Załącznik_Nr_5_.xls

 

projekt_uchwały_w_sprawie_zmiany_WPF.rtf

Załącznik_Nr_1.pdf

Załącznik_Nr_2.pdf

 

projekt_uchwały_w_sprawie_GPPN.doc

załącznik_Gminny_Program_Przeciwdziałania_Narkomanii_na_2019_rok.doc

 

projekt_uchwały_w_sprawie_GPPiRPA.do

Załącznik.doc

 

projekt_uchwały_w_sprawie_ustanowienia_wieloletniego_programu_osłonowego_Posiłek_w_szkolei_w_domu.docx

Załącznik_do_uchwały_program_osłonowy.docx

 

projekt_uchwały_o_przyjęciu_LPR.doc

LPR_Nowe_Miasto_PROJEKT.pdf

 

projekt_uchwały_w_sprawie_wydatkow_niewygasających_na_2018_rok.docx

Załącznik_Nr_1.docx

Załacznik_Nr_2.docx

 

projekt_uchwały_w_sprawie_zasad_zwrotu.docx

 

projekt_uchwały_w_sprawie_trybu_udzielania_i_rozliczania_dotacji_dla_niepublicznych_przedszkoli_.doc

 

projekt_uchwały_w_sprawie_przejęcia_od_Powiatu_Grojeckiego_odpłatnego_wykonywania_zadania_publicznego_w_postaci_zarządcy_ulic_powiatowychna_terenie_miasta_Nowe_Miasto_nad_Pilicą.DOC

 

projekt_uchwały_w_sprawie_podwyższenia_kryterium_dochodowego_do_przyznania_nieodpłatnie_pomocy_w_formie_posiłku.docx

 

projekt_uchwały_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_XLVIII-304-2018.doc

 

projekt_uchwały_w_sprawie_zmiany_Uchwały_Nr_II12-2018_z_dnia_29_listopada_2018_roku.doc

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.